Fast eiendom er en hyppig kilde til uenighet både mellom kjøper og selger, internt i familier, mellom naboer og i forholdet til det offentlige. Vi yter bistand ved spørsmål og tvister vedrørende blant annet:

 • Kjøp og salg av fast eiendom
 • Seksjonering
 • Sameie
 • Eiendomsrett og eiendomsgrenser
 • Rettigheter i eller over fast eiendom, så som veirett, båtrett, naustrett, vassdragsrett, borett m.m
 • Allmenningsrett
 • Odels- og åsetesrett
 • Naboforhold
 • Tomtefeste

Bygg og entrepriserett

Vi bistår entreprenører, arkitekter, byggherrer og konsulenter med rådgivning, analyser og oppfølging av kontrakter samt forholdet til det offentlige Vi kan blant annet tilby:

 • Rådgivning mht. valg av kontraktsform
 • Analyse av kontraktsforslag
 • Deltagelse i kontraktsforhandlinger
 • Kontraktsoppfølgning
 • Utforming av individuelle kontrakter eller tilpasning av standardkontrakter
 • Bistand ved kontraktstvister, forhandlinger og eventuell prosedyre for voldgiftsrett eller vanlige domstoler
 • Forhandlinger med og rådgivning i forhold til det offentlige

Skjønn og ekspropriasjon

Ekspropriasjon og erstatning ved offentlige inngrep har både økonomiske og følelsesmessige sider. Vi bistår ved forhandlinger med det offentlige og som rådgiver og prosessfullmektig ved avholdelse av skjønn. Vi bistår også ved skjønn i privatrettslige forhold – blant annet i forbindelse med fastsettelse av odelstakst.