FAMILIERETT OG OFFENTLIG RETT

Vi kan blant annet tilby følgende tjenester på dette rettsområdet:

 • Bistand ved separasjon og skillsmisse – herunder:
  – skifte av formue
  – forhandliger/rådgivning ved krav om underholdsbidrag, vederlag, bruksrett til bolig m.m.
 • Utarbeidelse av ektepakt ved gaver og opprettelse av spesielle formuesordninger
 • Opprettelse av gjensidig testament og samboeravtale
 • Fordelig av eiendeler ved opphør av samboerskap
 • Rådgivning i forbindelse med adopsjon

Arv og dødsboskifte

Deling av et dødsbo kan være en tung oppgave i en vanskelig tid. Nødvendige skjemaer skal fylles ut og arven skal fordeles rettmessig etter loven. Skatte- og avgiftmessig skal det samtidig betales arveavgift og det skal ofte foretas en forhåndslikning av avdøde. Ikke sjelden foreligger også et testament som det kan være vanskelig å forholde seg til.

Om ønskelig kan vi ta oss av delingen av boet fra innhenting av skifteattest til skifteavtale foreligger og de nødvendige skatter og avgifter er betalt. Vi bistår også med rådgivning ellers i forbindelse med arveoppgjøret.

For øvrig ytes bistand med utferdigelse av testament, rådgivning i forbindelse med forskudd og avkall på arv, rådgivning i forhold til uskifte, arveavgift m.m.


Barnefordelingssaker

Barnets beste må alltid være målet. Det er også det juridiske grunnprinsipp. Da må også foreldrene komme ut av konflikten med en følelse av å ha fått til en god og rettferdig løsning seg imellom.
Spørsmål om foreldreansvar, daglig omsorg, samværsrett og barnebidrag er personlig og vanskelig følelsesmessig.

God juridisk bistand og evne til å finne gode løsninger for alle parter
er vår rettesnor.


Erstatningsrett

Erstatningsretten er et stort og til dels komplisert rettsområde som kan gjøre en dyp inngripen i både privatliv og i privatøkonomisk som offentlige institusjoners virksomhet.

 • Erstatningsansvar ved mislighold av kontrakter
 • Aktuelle områder der vi kan yte bistand er blant annet:
  • Skade på ting eller person, herunder:
  • vurdering av økonomisk tap
  • tap av forsørger
  • mènerstatning
  • oppreisning
  • arbeidsgiveransvar
  • bilansvar
  • produktansvar
  • pasientskadeerstatning
  • profesjonsansvar
  • yrkesskader

Offentlig forvaltning

Det offentlige kan oppfattes som imøtekommende og servicevennlig, men dessverre også ofte som firkantet og vanskelig.

Det kan lønne seg å søke juridisk bistand før søknad innleveres eller kontakt tas med et offentlige. Ofte er det også en nødvendighet med juridisk bistand ved klage på forvaltningsvedtak. Vi bistår i alle henseender med begge deler.