Prosedyre for retter og nemnder. Vi opptrer som prosessfullmektig både for forliksrådet og ved rettstvister for domstolen – herunder tvist vedrørende tvangsfullbyrdelse, skifte og skjønn. Vi opptrer også som prosessfullmektig ved voldgift og som fullmektig for den private part i fylkesnemda for sosiale saker.